เรียน   ข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจ้างชั่วคราว, พนักงานราชการ ทุกท่าน
         ด้วยกลุ่มงานคลังได้ทำการอัพโหลดไฟล์ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2564 ไว้ในระบบแล้ว ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและดาวน์โหลดเอกสารได้

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในการยื่นภาษีเงินได้ ประจำปี 2564 รายการลดหย่อนเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ใช้ยอดสรุปรวม 13 เดือนจากใบแจ้งยอดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน)
หนังสืออ้างอิง

การแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ประจำปี 2565


ชี้แจง

         การแก้ไขข้อมูลรายการเพื่อการหัดลดหย่อนภาษี (ล.ย.1) บุคลากรสามารถแก้ไขได้ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบทุกเดือน เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนนำส่งสรรพกรประจำเดือน

ทำไมต้องยื่น ลย.01 ทุกปี ยื่น ลย.01 แล้วดีอย่างไร

ลย.01 คือ

          แบบแสดงรายการค่าลดหย่อนของผู้มีเงินได้ และค่าลดหย่อนของแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ถ้าใคร update รายการลดหย่อนเพิ่มเข้าไปอีกตามจริงที่มีและที่คิดวางแผนไว้ว่าจะทำในปีนั้น ๆ ย่อมทำให้ยอด หัก ณ ที่จ่าย ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้การคำนวณเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่มีการจ่ายเพิ่มหรือขอรับเงินคืนในภายหลัง

หลักการคือ

         มหาวิทยาลัยไม่มีทางรับรู้รายการลดหย่อนภาษีของพนักงานได้ ถ้าพนักงานไม่เป็นคนแจ้งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้น โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะคำนวณรายการลดหย่อนเท่าที่ทราบคือ หักค่าใช้จ่าย 100,000 บาท ค่าลดหย่อนส่วนตัวผู้เสียภาษีอีก 60,000 บาท ประกันสังคมตามประกาศแต่ละปี ซึ่งปี 2564 เท่ากับ 5,100 บาท ถ้าไม่มีการแจ้งรายการลดหย่อนเพิ่มเติมก็ถือว่าเอารายการเหล่านี้ไปหักลบออกจากเงินเดือนทั้งปีคำนวณเป็นภาระภาษีของแต่ละคน ซึ่งอาจจะสูงกว่าปกติอยู่แล้ว เพราะยังมีค่าลดหย่อนอื่นที่ไม่ได้แจ้งมาลบออก แล้วก็มาเฉลี่ยตัดเป็น ภาษี หัก ณ ที่จ่ายในแต่ละเดือนให้ใกล้เคียงกับภาระภาษีที่คำนวณได้ ผู้มีเงินได้

เงินได้ – ภาษี หัก ณ ที่จ่าย = เงินได้ที่ได้รับจริงแต่ละเดือน

          มหาวิทยาลัย(โดยใช้โปรแกรมกรมสรรพากร ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับใช้งานออนไลน์ WHT Services Sistem:SVS เงินได้ทั้งปี (คาดการณ์) – รายการลดหย่อน (ตามที่แต่ละคนแจ้ง) = เงินได้สุทธิ (นำมาคำนวณภาระภาษี)และนำภาระภาษีทั้งปี นำมาเฉลี่ย หักออกเป็น ภาษี หัก ณ ที่จ่ายแต่ละเดือน นำส่งสรรพากร