เรียน  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
         ด้วยกลุ่มงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมนำส่งเงินภาษีที่จ่ายจากเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร นั้น
          ในการนี้ กลุ่มงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จึงขอให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในหน่วยงานทุกท่าน กรอกแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (แบบ ลย.01) ประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ https://e-tax.nsru.ac.th/ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


การแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ประจำปี 2567


ชี้แจง

         การแก้ไขข้อมูลรายการเพื่อการหัดลดหย่อนภาษี (ล.ย.1) บุคลากรสามารถแก้ไขได้ โดยเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจสอบทุกเดือน เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนนำส่งสรรพกรประจำเดือน

ทำไมต้องยื่น ลย.01 ทุกปี ยื่น ลย.01 แล้วดีอย่างไร

ลย.01 คือ

          แบบแสดงรายการค่าลดหย่อนของผู้มีเงินได้ และค่าลดหย่อนของแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ถ้าใคร update รายการลดหย่อนเพิ่มเข้าไปอีกตามจริงที่มีและที่คิดวางแผนไว้ว่าจะทำในปีนั้น ๆ ย่อมทำให้ยอด หัก ณ ที่จ่าย ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้การคำนวณเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่มีการจ่ายเพิ่มหรือขอรับเงินคืนในภายหลัง

หลักการคือ

         มหาวิทยาลัยไม่มีทางรับรู้รายการลดหย่อนภาษีของพนักงานได้ ถ้าพนักงานไม่เป็นคนแจ้งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้น โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะคำนวณรายการลดหย่อนเท่าที่ทราบคือ หักค่าใช้จ่าย 100,000 บาท ค่าลดหย่อนส่วนตัวผู้เสียภาษีอีก 60,000 บาท ประกันสังคมตามประกาศแต่ละปี ซึ่งปี 2564 เท่ากับ 5,100 บาท ถ้าไม่มีการแจ้งรายการลดหย่อนเพิ่มเติมก็ถือว่าเอารายการเหล่านี้ไปหักลบออกจากเงินเดือนทั้งปีคำนวณเป็นภาระภาษีของแต่ละคน ซึ่งอาจจะสูงกว่าปกติอยู่แล้ว เพราะยังมีค่าลดหย่อนอื่นที่ไม่ได้แจ้งมาลบออก แล้วก็มาเฉลี่ยตัดเป็น ภาษี หัก ณ ที่จ่ายในแต่ละเดือนให้ใกล้เคียงกับภาระภาษีที่คำนวณได้ ผู้มีเงินได้

เงินได้ – ภาษี หัก ณ ที่จ่าย = เงินได้ที่ได้รับจริงแต่ละเดือน

          มหาวิทยาลัย(โดยใช้โปรแกรมกรมสรรพากร ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับใช้งานออนไลน์ WHT Services Sistem:SVS เงินได้ทั้งปี (คาดการณ์) – รายการลดหย่อน (ตามที่แต่ละคนแจ้ง) = เงินได้สุทธิ (นำมาคำนวณภาระภาษี)และนำภาระภาษีทั้งปี นำมาเฉลี่ย หักออกเป็น ภาษี หัก ณ ที่จ่ายแต่ละเดือน นำส่งสรรพากร